Huisregels, Algemene Voorwaarden en Privacy

Posterafbeelding voor Huisregels, Algemene Voorwaarden en Privacy

HUISREGELS

We werken met veel mensen samen in dit prachtige gebouw. Dat is leuk, gaat goed, levert toffe en creatieve samenwerkingen op en meer. En om het leuk te blijven houden, dragen we allemaal ons steentje bij en hebben we bepaalde afspraken in deze huisregels vastgelegd.

1. VERANTWOORDELIJKHEID
Van alle huurders, docenten en alle andere gebruikers wordt verwacht dat ze mede zorg dragen voor het gebouw. Dat betekent o.a.; het netjes achterlaten en sluiten van ramen en deuren bij het verlaten van je ruimte(s), uitdoen van lichten, het direct melden van calamiteiten, beschadigingen en gebreken bij de bar of aan de gebouwbeheerder, etc. Als huurder/docent/gebruiker ben je ook verantwoordelijk voor je gasten.

2. ALGEMENE RUIMTES (GANGEN, HAL, CAFÉ, ETC.)
Gelieve geen losse objecten (zoals versterkers, afval, meubels, dozen, fietsen, etc.) tijdelijk of permanent in de gangen of in het café te plaatsen, ook in verband met het vrijhouden van vluchtroutes.

3. AANPASSINGEN AAN RUIMTES
Het popcentrum is een monumentaal pand en daarnaast zijn de lokalen zorgvuldig geïsoleerd om geen overlast te veroorzaken. Het is pertinent niet toegestaan om zonder toestemming van Stichting Slachthuis aanpassingen aan de ruimte(s) te doen. Dit geldt dus helaas ook (juist) al voor een gaatje in de muur boren.

4. BEHEER & TECHNISCH ONDERHOUD
Beschadigingen of acute zaken zoals een overlopend toilet graag direct melden bij de bar!
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00u – 17.00u is daarnaast ook de gebouwbeheerder, Coen van Hasselt aanwezig. Bij hem kun je terecht voor kleine technische klusjes, een nieuw batterijtje in het deurslot, etc. Is hij niet aanwezig, kun je een mail sturen naar coen@slachthuishaarlem.nl.

5. AFVAL
Het streven is om afval zoveel mogelijk te scheiden. Eigen glaswerk, papier en plastic, blik & drankverpakkingen (PBD) wordt door huurders/docenten/gebruikers zelf weggebracht naar de containers in de Pladellastraat (papierbak en PBD) en de Kruistochtstraat (glasbak). In het containerhok (grenzend aan het café), staat een grote container voor vuilniszakken met restafval.

6. EVENEMENTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN
Popcentrum Slachthuis organiseert zelf of i.s.m. andere partijen evenementen en activiteiten in verschillende ruimtes van het pand.
Vanwege de open aard van het café betekent dat, dat we soms wat extra rekening met elkaar moeten houden als daar een activiteit gaande is. Bijvoorbeeld met het ineens openen van lokaal/oefenruimtedeuren waardoor er geluid overspraak ontstaat.

7. ROKEN
In het hele gebouw is roken niet toegestaan. Dit mag wel buiten bij de voordeur.


8. TOEGANKELIJKHEID
Het pand bestaat uit drie bouwdelen.
Bouwdeel A (de vleugel tegenover de hoofdingang waar ook de drumlokalen zitten) en bouwdeel B (hoofdingang, waar ook het café is) zijn elke dag van 10.00u tot 00.00u alarmloos.
Buiten deze tijden en voor bouwdeel C heb je een (mobiele) toegangspas nodig om het pand te kunnen betreden en het alarm uit en in te schakelen.
Let bij het verlaten van het pand buiten deze tijden op dat je het alarm ook weer inschakelt! Doe dit wel pas nadat je gecheckt hebt of er geen anderen aanwezig zijn in het bouwdeel waar je je bevindt.

Gebruikers die vaste blokken, opslagkasten en/of ruimtes huren, vaste docenten en werknemers komen in aanmerking voor een eigen toegangspas. De pas is persoonlijk en wordt afgestemd op jouw gebruik.
Heb je een pas nodig? Deze kan aangevraagd worden bij de gebouwbeheerder. Per account kost dit €2,79 (prijsstijgingen o.v.b.).

9. (BRAND)VEILIGHEID
In verband met het feit dat we in de lokalen veelal lekker herrie aan het maken zijn, zijn alle lokalen naast een ‘slow whoop’ (geluidsalarm), ook voorzien van een optisch alarm, in de vorm van knipperend licht.
Dit is het ontruimingsalarm. Als dit afgaat, dien je dus onmiddellijk je ruimte en het pand te verlaten. Sluit hierbij de deur(en) van de ruimte(s) die je verlaat.

Personeel wel aanwezig:
Indien er personeel aanwezig is, volg je hun aanwijzingen op. De verzamelplaats bij een ontruiming bevindt zich ter hoogte van Oorkondelaan 3.
Elk bouwdeel heeft een eigen alarm. Als het alarm in één van de zijvleugels gaat (bouwdeel A of C), laat dit dan alsjeblieft direct weten aan de bar!!! Wij horen/zien dit namelijk niet!

Personeel niet aanwezig:
Is er geen personeel aanwezig, volg dan de kortste vluchtroute naar buiten.
Het alarmsysteem van het popcentrum is gekoppeld aan een particuliere alarmcentrale. Zij nemen op het moment van alarm direct contact met ons op. Maar mocht je uitslaande brand zien, bel dan alsjeblieft meteen ook zelf 112.

10. (FIETS)PARKEREN
Laden en lossen of iemand afzetten met de auto kan voor de deur.
Daarna dient je auto buiten het terrein geparkeerd te worden. Parkeren kan gratis in de buurt rondom het Slachthuisterrein. Fietsen kunnen geparkeerd worden bij de fietsnietjes bij de gevels van het popcentrum.

11. PANTRY
Voor werknemers, docenten en vaste huurders is er een pantry (minikeukentje met koelkast en koffiezetapparaat) in de gang van het middelste bouwdeel (B). Het netjes houden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit betekent dat iedereen na gebruik zijn of haar eigen spullen opruimt. Het spreekt voor zich dat over datum artikelen die in de koelkast liggen worden weggegooid en dat je je eigen (dat betekent ook van je gasten) kopjes, borden, bestek en dergelijke afwast.

12. FACILITEITEN IN HET POPCENTRUM
Naast de oefenruimtes en leslokalen bieden wij ook allerlei andere faciliteiten aan waar een muzikantenhart sneller van gaat kloppen!

Werkplaats:
Is je eigen versterker kapot? Dan kun je gewoon bij ons terecht!
We hebben namelijk inpandig een werkplaats voor onderhoud en reparatie aan muziekapparatuur.

Opnamestudio:
Ben je na een aantal oefensessies klaar om je eigen demo of album op te nemen? Wij hebben hiervoor een uitgebreide opnamestudio.

Vinylsnijderij:
Voor kleine vinyl oplages hebben we een heuse platensnijder in huis!

Zeefdrukruimte:
Wil je graag bandshirts laten maken? Ook dat kan geregeld worden, in onze zeefdrukruimte.

13. HANDIGE SLACHTHUIS GEGEVENS
- Popcentrum Slachthuis is 7 dagen per week open van 12.00u tot 00.00u. Houd de website (www.slachthuishaarlem.nl) en de socials in de gaten voor afwijkende tijden, bijvoorbeeld i.v.m. vakanties. En natuurlijk ook voor alle evenementen!
- Vanuit Stichting HART is Joost van Henegouwen projectleider bij Popcentrum Slachthuis. Vragen met betrekking tot lestijden of projecten van Stichting HART en dergelijke mogen direct tot hem gericht worden; jvanbergenenhenegouwen@hart-haarlem.nl.
- De gebouwbeheerder, Coen van Hasselt, is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00u tot 18.00u, of te bereiken via de mail; coen@slachthuishaarlem.nl.
- Voor algemene vragen en/of info over het huren van vaste ruimte kun je terecht bij de bar, mailen naar info@slachthuishaarlem.nl, of bellen naar: 06 10322876.
- Voor het organiseren van een activiteit o.i.d. kun je ook mailen naar info@slachthuishaarlem.nl. Vanuit daar wordt je mail naar de juiste afdeling doorgezet.
- Voor meer info over de opnamestudio, het persen van vinyl of de werkplaats, stuur een mailtje naar bart@slachthuishaarlem.nl of coen@slachthuishaarlem.nl.
- Voor meer info over de zeefdrukruimte, stuur een mailtje naar anna@slachthuishaarlem.nl.
- Heb je zelf een idee voor een activiteit, workshop, of evenement, passend bij popcentrum Slachthuis? Leuk! Wij stimuleren het organiseren van evenementen door (en voor) gebruikers. Schroom niet het kantoor binnen te lopen, of een mailtje te sturen naar info@slachthuishaarlem.nl
- Voor alle overige vragen, of bespreken van mogelijkheden neem dan vooral contact op met onze algemeen directeur Demian de Rooij demian@slachthuishaarlem.nl en/of Selma Keceli selma@slachthuishaarlem.nl

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken betreffende overeenkomsten Stichting Slachthuis, hierna aangeduid als “Verhuurder”. De partij met wie Verhuurder afspraken maakt is hierna aangeduid als “Huurder”.

2. Het gehuurde
2.1 Tot de huur behoren uitsluitend de in de ondertekende offerte omschreven ruimte(n) met inbegrip van verlichting, verwarming en schoonmaak bij normaal gebruik.
2.2 Ruimten en/of goederen waarover Huurder de beschikking krijgt, zal hij op behoorlijke wijze gebruiken en in ongewijzigde en ongeschonden staat achterlaten of teruggeven.
2.3 Het is Huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan in de overeenkomst is omschreven en het programma een andere naam te geven dan in de overeenkomst is bepaald.
2.4 Zonder toestemming van Verhuurder mag Huurder het gehuurde niet onderverhuren en geen goederen van de Verhuurder geheel of gedeeltelijk afstaan of in gebruik geven aan derden. Als Verhuurder dit wel toestaat, garandeert Huurder dat ook de derde dezelfde verplichtingen jegens Verhuurder aanvaardt als op de Huurder rusten, onverminderd diens eigen verplichtingen.
2.5 De op- en afbouw ten behoeve van het programma moet plaatsvinden in overleg met Verhuurder. Verhuurder kan dwingende voorschriften geven over de op- en afbouw.
2.6 Behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verhuurder is het Huurder niet toegestaan permanente veranderingen aan het gehuurde aan te brengen. Er mag onder meer niet op of in vloeren, muren e.d. gehakt, gebroken, geboord, geplakt, getekend, geschilderd of gespijkerd worden. Het gehuurde zal voor en na het programma gezamenlijk geschouwd worden. Indien daar aanleiding toe is machtigt Huurder Verhuurder bij voorbaat om de noodzakelijk te verrichten werkzaamheden om het gehuurde in de oorspronkelijke toestand te brengen te laten uitvoeren. De kosten daarvan zullen worden doorbelast aan de Huurder. Ook extra te maken kosten door te late oplevering of extra schoonmaakkosten worden in rekening gebracht bij de Huurder.
2.7 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd zonder enige formaliteit en/ of gerechtelijke tussenkomst al wat in strijd met de bepalingen van de overeenkomst is aangebracht te doen wegnemen, respectievelijk wat beschadigd, weggenomen of gewijzigd is voor rekening van de Huurder in de oorspronkelijke staat te (doen) brengen.
2.8 Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor de Huurder dwingende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in of aan, evenals het gebruik van, het gehuurde.
2.9 In Slachthuis is de Tabaks- en Rookwarenwet van toepassing (https://wetten.overheid.nl/BWBR0004302/2018-11-17). Indien Huurder en/ of bezoekers van Huurder deze wet overtreden, zullen eventuele boetes direct verhaald worden op Huurder.

3. Annulering
3.1 Een annulering dient Huurder zo spoedig mogelijk, via mail (verhuur@slachthuishaarlem.nl), kenbaar te maken en door Verhuurder te worden bevestigd.
3.2 Indien de Huurder, door welke oorzaak dan ook, de ondertekende offerte annuleert, heeft Verhuurder het recht, zonder ingebrekestelling, hem een vergoeding in rekening te brengen. Voor de vergoeding geldt het onderstaande percentage van het totaal overeengekomen huurbedrag naar gelang de tijd tussen de schriftelijke annulering en de datum van het programma:
- Meer dan 3 maanden 0%
- Tussen 2 en 3 maanden 25%
- Tussen 1 en 2 maanden 50%
- Tussen 5 dagen en 1 maand 75%
- Minder dan 5 dagen 100%
3.3 Verder is Huurder een vergoeding verschuldigd van eventuele andere door Verhuurder in verband met het niet doorgaan te maken kosten en te lijden schade. Het betreft onder meer te maken kosten in verband met extra personele inzet, publiciteit en mailingen. Ingeval van terugbetaling van toegangskaarten en inlichten van publiek zal Verhuurder handelingskosten aan Huurder berekenen. Daarbij geldt dat de werkelijke kosten verschuldigd zijn met een minimale vergoeding van €1,50 excl. BTW per kaarthouder ingeval van noodzakelijke terugbetaling aan en/ of inlichten van kaarthouders.
3.4 Daarnaast zullen de gemaakte servicekosten bij 5.3 compleet worden terugbetaald aan de kaarthouder, maar wel worden doorberekend aan Huurder.
3.5 Verhuurder behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden door oorzaken buiten zijn schuld de overeenkomst te annuleren c.q. Huurder onder dezelfde voorwaarden een vervangende ruimte toe te wijzen. Indien naar mening van de Huurder de vervangende ruimte niet voldoende geschikt is voor het doel waartoe hij ruimte had gehuurd, heeft hij het recht de overeenkomst op grond van wijziging binnen 5 dagen na mededeling van de wijziging te annuleren. Reeds betaalde huur wordt dan gerestitueerd.
3.6 Mocht Verhuurder na het sluiten van de overeenkomst vaststellen dat het programma van racistische, fascistische, discriminerende of mens- en dierenrechten schendende aard is, heeft Verhuurder het recht om eenzijdig te annuleren zonder dat daar enige financiële vergoeding voor Huurder tegenover staat. Hierbij is de Nederlandse grondwet van toepassing.
3.7 Huurder kan tegenover Verhuurder geen aanspraak maken op enige vergoeding van schade, die door annulering of wijziging als in 3.4 of 3.5 bedoeld direct of indirect wordt geleden.

4. Huurprijs en bijkomende kosten
4.1 De huurprijs en de door Verhuurder voor het programma gemaakte kosten blijven ook verschuldigd indien Huurder, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van het gehuurde.
4.2 Alle voor het programma te maken bijkomende kosten, voortvloeiende uit deze overeenkomst, komen voor rekening van Huurder. De kosten van de extra voorzieningen zullen zoveel mogelijk vooraf aan Huurder worden doorgegeven en pas na toestemming van Huurder gemaakt worden. Huurder is echter ook verplicht de gemaakte extra kosten te betalen die zeer kort voor of tijdens het programma noodzakelijk blijken te zijn, voor zover deze door Verhuurder aangetoond worden.
4.3 De verantwoordelijkheid van de afdracht van eventuele intellectuele eigendomsrechten (BUMA, SENA, VIDEMA, etc.) aan de rechthebbenden ligt, tenzij anders overeengekomen, bij Huurder.

5. Kaartverkoop
5.1 Bij een besloten verhuur worden de bezoekers persoonlijk uitgenodigd. Het entreebewijs en/of de gastenlijst zal worden gecheckt door de Huurder bij binnenkomst. Indien door huurder gewenst, kan Verhuurder de entreebewijzen/gastenlijst checken. 5.2 tot en met 5.6 komen hierbij te vervallen.
5.2 Bij een openbare verhuur kan indien door Huurder gewenst, Verhuurder de kaartverkoop organiseren.
5.3 Per verkochte kaart door Verhuurder worden servicekosten berekend aan de Huurder ten bate van Slachthuis. De servicekostenverdeling aan Huurder is als volgt:
- €00,00 tot €10,00 servicekosten à €1,50 excl. BTW
- €10,01 tot €17,00 servicekosten à €2,50 excl. BTW
- €17,01 tot €27,00 servicekosten à €3,50 excl. BTW
- €27,01 tot €35,00 servicekosten à €4,50 excl. BTW
- €35,01 en meer servicekosten à €5,50 excl. BTW
De bezoeker betaalt zelf €1,00 incl. BTW aan servicekosten bij aankoop van de ticket ten bate van Eventix. Slachthuis zal de afdracht aan Eventix verzorgen.
5.4 Verhuurder heeft te allen tijde recht op 15 kaarten c.q. plaatsen ten behoeve van medewerkers en andere gasten.
5.5 Kaartverkoop aan de deur vindt altijd plaats door Verhuurder. De servicekosten aan de deur zijn gelijk aan de verdeling bij 5.3.
5.6 Bij een openbare verhuur waarbij Huurder zelf de kaartverkoop organiseert, zullen er afspraken op maat gemaakt worden. Huurder zal Verhuurder wekelijks op de hoogte brengen van de verkoopstand.

6. BTW en Financiële verhouding
6.1 Verhuurder zal over de te factureren huur, dienstverlening en voorzieningen aan Huurder BTW in rekening brengen.
6.2 Indien Huurder mocht nalaten zijn verplichtingen tijdig te voldoen, zal Verhuurder het recht hebben zonder verdere ingebrekestelling, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de reeds gedane betalingen als schadevergoeding te behouden, onverminderd haar recht een verdere schadevergoeding te vorderen.
6.3 Indien door Huurder voor de kaartverkoop andere verkooppunten worden ingeschakeld is Huurder in deze verplicht de verkoopstanden van externe verkooppunten minimaal eens per week te overleggen aan Verhuurder tot aan de datum van uitvoering van het programma.
6.4 Mochten Huurder en Verhuurder constateren dat verkoopstanden of andere indicatoren aanleiding geven om het verwachte aantal bezoekers bij te stellen, dan zal in overleg op- of afschalen van de personele inzet overeengekomen worden. In verband met de beschikbaarheid van mensen en het afzeggen van diensten kan op- of afschalen tot maximaal 7 dagen voorafgaand aan het programma gegarandeerd worden door Verhuurder. Indien er minder tijd tussen de constatering en het gewenste op- of afschalen zit zal Verhuurder zich inspannen om dit te realiseren, zonder daarvoor garanties te kunnen bieden.
6.5 Verhuurder zal de ontvangen recette, uit door haar verkochte entreebewijzen, gespecificeerd binnen 28 dagen na het programma verantwoorden en, onder verrekening met hetgeen Verhuurder toekomt, binnen 14 dagen na verantwoording afrekenen.
6.6 Voor het bepalen van hetgeen Verhuurder dan wel Huurder toekomt of verschuldigd is, gelden de administratieve gegevens van Verhuurder als bewijs, behoudens tegenbewijs van Huurder.
6.7 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen verklaart Huurder dat het programma voor eigen risico georganiseerd wordt en dat alle kosten, inclusief de huur en bijkomende kosten, uitsluitend voor rekening van Huurder zijn.

7. Veiligheidsvoorschriften
7.1 Huurder is verplicht zich te houden aan de arbeidsomstandighedenwet. Huurder verplicht zich aanwijzingen van medewerkers van Verhuurder op dit gebied op te volgen.
7.2 Huurder is, waar dit naar mening van Verhuurder van toepassing is, verplicht om vooraf een productie-risico-inventarisatie te overleggen aan het (Hoofd) Techniek van Verhuurder.
7.3 Alle door Huurder meegebrachte (elektronische) materialen, werktuigen en decorstukken dienen aan de wetgeving te voldoen. Decorstukken dienen (behandeld) brandvrij te zijn. Zaken die niet voldoen aan de wetgeving mogen door Verhuurder worden geweigerd.
7.4 Bij ontdekking van een calamiteit verplicht Huurder zich deze zo spoedig mogelijk te melden aan de Verhuurder. Tevens verplicht Huurder zich alle instructies op te volgen die een verantwoordelijke bedrijfshulpverlener verstrekt.
7.5 Huurder is verplicht alle voorschriften, die de gemeente Haarlem, de brandweer en/ of andere autoriteiten ter zake van een programma vaststellen, na te komen.
7.6 Eventuele voor een programma noodzakelijke vergunningen en officiële goedkeuringen moet Huurder aanvragen en zijn voor zijn rekening. De vergunningen en/ of officiële goedkeuringen moet Huurder uiterlijk vier weken voor het programma aan Verhuurder overleggen. Indien Huurder geen vergunning kan overleggen behoudt Verhuurder zich het recht voor het programma niet toe te laten. Ingeval Verhuurder het programma niet toelaat wegens het ontbreken van een vergunning is Verhuurder niet gehouden tot enige schadeloosstelling.
7.7 Verhuurder draagt zorg voor bewaking van de toegangen van het gehuurde gedurende de in de overeenkomst genoemde huurperiode. De bewaking of serviceverlening kan, tenzij anders is overeengekomen, alleen geschieden door de Verhuurder aangewezen medewerkers en geschiedt voor rekening van de Huurder.
7.8 In geval van ordeverstoringen is Verhuurder gerechtigd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder daarbij afstand te doen van haar recht de Huurder aansprakelijk te stellen voor de schade en/ of voor de overige nakoming van de overeenkomst te vorderen.


8. Gebruik van het gehuurde
8.1 De medewerkers van Huurder, de door Huurder ingeschakelde derden, en bezoekers van Huurder dienen zich te houden aan de geldende huisregels van Slachthuis zoals te vinden op: https://slachthuishaarlem.nl/
8.2 Huurder dient Verhuurder tenminste 14 dagen voor het begin van de huurperiode in kennis te stellen van de verwachte komst van bijzondere gasten, zoals leden van het Koninklijk Huis, hoogwaardigheidsbekleders op ministerieel niveau en personen met een verhoogd risicoprofiel. Huurder blijft ter zake verplicht in overleg met Verhuurder de vereiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Huurder dient er voor zorg te dragen dat de opvang van gasten naar behoren geschiedt.
8.3 Huurder is verplicht uiterlijk een week voor aanvang van het programma een draaiboek inclusief opgave van de aard van alle in de gehuurde ruimtes te ontwikkelen activiteiten--inclusief opnamen en uitzendingen (inclusief livestreams)--ter goedkeuring aan Verhuurder voor te leggen.
8.4 De medewerkers van Huurder dienen de instructies van het (Hoofd) Techniek/ Barpersoneel/ Bedrijfsleiders op te volgen.
8.5 Verhuurder behoudt zich het recht voor om de aanvangstijd van het evenement later vast te stellen in verband met de overgang van programma voorafgaand aan het programma van huurder. In het geval van programma voorafgaand aan het programma van Huurder zal Verhuurder Huurder zo snel mogelijk op de hoogte stellen, in elk geval niet later dan twee weken voorafgaand aan het evenement.
8.6 Het is ten strengste verboden om gebruik te maken van vuurwerk en/ of confetti en/ of glitters. Eventuele schoonmaakkosten worden doorberekend op de eindfactuur.
8.7 Meegebrachte decorstukken dienen brandvertragend bewerkt te zijn en te zijn voorzien van veiligheidsvoorzieningen. (Hoofd) Techniek is eindverantwoordelijk en zullen hierop toezien.
8.8 (Huis)dieren zijn niet toegestaan in Slachthuis.

9. Materiële Voorzieningen
9.1 De wensen voor technische voorzieningen (technische lijst) dienen tijdig (uiterlijk twee weken) voor aanvang van het programma aan Verhuurder kenbaar gemaakt te worden.
9.2 Benutting van aanwezige technische voorzieningen dient vooraf met het Hoofd Techniek van Verhuurder afgestemd te worden.
9.3 Bediening van technische installaties geschiedt uitsluitend door/ onder toezicht van/ met akkoord van (Hoofd) Techniek van Verhuurder. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van technische storingen.
9.4 Indien Huurder met akkoord de technische installaties bedient van Verhuurder, is Huurder volledig aansprakelijk voor eventuele schade en/ of vermissing. Kosten ter vervanging of reparatie hiervan kunnen mogelijk doorberekend worden.
9.5 Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Verhuurder is het de Huurder niet toegestaan in de gehuurde ruimte(n) andere zaalverlichting en een andere PA-installatie dan die van Verhuurder te gebruiken.
9.6 In geval Huurder bijkomende voorzieningen wenst, zullen deze op nacalculatiebasis aangeboden worden, zoals omschreven in artikel 4.
9.7 Verhuurder garandeert voldoende mogelijkheden voor laden en lossen van programmabenodigdheden. Verhuurder kan echter niet garanderen dat voldoende parkeerfaciliteiten voor personenauto's en vrachtwagens/ aanhangers in de directe omgeving aanwezig zijn.

10. Horeca
10.1 Verhuurder is--met uitsluiting van ieder ander--gerechtigd tot het (doen) verkopen van dranken en eetwaren.
10.2 Het is Huurder niet toegestaan consumpties gratis te verstrekken tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
10.3 Indien tijdens het programma catering dient plaats te vinden is Verhuurder vrij cateringovereenkomsten tussen Huurder en derden toe te staan dan wel te weigeren.
10.4 Voor artiesten, technici en andere medewerkers van Huurder zijn consumpties verkrijgbaar. Hieromtrent worden tijdig afspraken gemaakt met de afdeling Horeca aangaande de verzorging en afrekening. Het werken met consumptiebonnen/ -munten behoort tot de mogelijkheden. Consumptiebonnen/ -munten voor medewerkers mogen niet verkocht, weggegeven of op andere wijze overgedragen worden aan het publiek of aan derden.
10.5 De verantwoordelijkheid met betrekking op NIX18 liggen bij zowel Verhuurder als Huurder. Beide partijen zullen erop toezien dat de regels volgens de wet worden nageleefd.

11. Beeld- en/ of geluidopnames
11.1 Beeld- en/ of geluidopnames door of namens Huurder zijn alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.
11.2 Voor beeld- en/ of geluidopnames in het kader van de vrije nieuwsgaring geldt een maximale opnameduur van 15 minuten.
11.3 Bij openbaarmaking van beeldopnames vermeldt Huurder de opnamelocatie in de aftiteling.
11.4 Bij evenementen waarbij Verhuurder bijdraagt aan de promotie en/ of kaartverkoop, heeft Verhuurder het recht om beeld- en/ of geluidopnames gemaakt door Huurder of derden kosteloos te ontvangen en eventueel te gebruiken voor promotionele doeleinden.

12. Publiciteit
12.1 Huurder verzorgt voor eigen kosten publiciteit. Indien de Huurder gebruik wil maken van de publiciteit van Verhuurder worden nadere afspraken gemaakt.
12.2 Huurder is verplicht bij alle vormen van publiciteit melding te (doen) maken van Slachthuis en gebruik te maken van de logo’s welke beschikbaar worden gesteld door Verhuurder.
12.3 Verhuurder heeft het recht om ten behoeve van zichzelf of van derden, voor publiciteit of anderszins, te beschikken over de buitenkant van het complex. Huurder mag de buitenkant van het complex alleen voor publiciteit gebruiken met toestemming van Verhuurder.
12.4 Verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor schade als gevolg van publicitaire activiteiten van Huurder.
12.5 Alle publicitaire uitingen van Huurder dienen van tevoren ter inzage gegeven te worden aan Verhuurder. Verhuurder behoudt zich het recht voor publicitaire uitingen te verbieden indien er sprake is van racistische, fascistische, discriminerende of mens- en dierenrechten schendende aard.
12.6 Alle communicatie omtrent publicitaire uitingen van Huurder dienen getoetst te worden door de afdeling PR van Slachthuis.

13. Merchandising
13.1 De verkoop van artikelen en merchandising is alleen toegestaan na toestemming van Verhuurder. Verhuurder kan aan een toestemming voorwaarden verbinden.
13.2 Merchandising zal door Huurder aan het publiek worden verkocht. Indien gewenst regelt Slachthuis hier personeel voor, kosten komen achteraf op de factuur.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade van derden door het niet, of niet tijdig nakomen van enige bepaling in deze overeenkomst.
14.2 Goederen van Huurder of derden bevinden zich in het gehuurde voor hun eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van eigendommen van de Huurder of van derden. Verhuurder belast zich niet met het verzekeren hiervan.
14.3 Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor schade die tijdens of in verband met het programma van Huurder wordt aangericht door hemzelf, door zijn bezoekers of door hem ingeschakelde derden. Verhuurder kan verlangen dat Huurder het risico van deze schade verzekert en de verzekeringspolis voorafgaand aan het programma overlegd.
14.4 Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing van en/ of schade aan bezittingen van Huurder of zijn medewerkers.
14.5 Huurder staat er voor in dat door de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende activiteiten geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. De Huurder verklaart alle benodigde toestemmingen en vergunningen daartoe te bezitten en Verhuurder te vrijwaren van aanspraken van derden die dienaangaande tegenover Verhuurder mochten pretenderen.

15. Slotbepalingen
15.1 Verhuurder en Huurder kiezen ter zake van al wat de overeenkomst betreft onherroepelijk domicilie in het gehuurde.
15.2 Geschillen tussen Huurder en Verhuurder zullen worden voorgelegd aan de Kantonrechter c.q. Rechtbank te Haarlem.
15.3 Op alle afspraken tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
15.4 Eventuele door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten van Huurder met Verhuurder. Mocht om enige reden aangenomen moeten worden dat de algemene voorwaarden van Huurder wel van toepassing zijn, dan hebben deze slechts aanvullende werking.

Privacy & Cookies

Cookies
De website van Stichting Slachthuis maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat door de browser van computer of telefoon wordt opgeslagen. Bij een nieuw bezoek aan de website wordt het bestand gelezen en deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de bezoeker te herkennen.

Dankzij deze cookies en informatie kan Stichting Slachthuis de website verbeteren en aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers en zorgen we voor een optimale ervaring. Ook zorgen de cookies ervoor dat een advertentie niet te vaak vertoond wordt. Als je toestemming geeft voor cookies, kunnen wij de informatie van onze websites verzamelen.

Opslaan van informatie
De informatie in de cookies die Google verzamelt wordt zover mogelijk anoniem opgeslagen. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en kunnen niet worden gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verschaft deze cookies en data aan derden indien zij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Google stelt zich daarbij te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen en verwijdering van cookies
Indien je geen cookies wilt ontvangen kun je de instellingen van jouw browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van deze website dan niet meer (goed) werken of trager zijn. Meer informatie rondom het in- en/of uitschakelen en het verwijderen van cookies zijn te vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van de browser.

Social media netwerken
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale media netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media netwerken afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen, op servers in onder meer de Verenigde Staten. Instagram en Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees de privacyverklaring van de social media netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoon)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Deze kunnen sterk afwijken de Cookie Verklaring van Stichting Patronaat.

Cookies van derde partijen
Hetgeen we hier schrijven over de cookies van Google, Facebook, Twitter, Instagram en anderen is naar ons beste weten correct. Vanwege de mogelijkheid van die derde partijen om hun handelswijze –al dan niet aangekondigd- aan te passen kunnen we echter geen garanties geven voor de juistheid en/of de volledigheid van de beschrijving. Op onze website linken we naar externe websites die ook cookies kunnen aanleveren. Onze Cookie Verklaring strekt zich niet uit over de cookies van anderen.

Wijziging van deze Cookie Verklaring
Stichting Slachthuis behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent. Op deze Cookie Verklaring is het Nederlands recht van toepassing. Heb je vragen of opmerkingen over deze Cookie Verklaring, dan kun je contact opnemen met: directie@slachthuishaarlem.nl

Deze Cookie/privacy Verklaring is het laatst gewijzigd op: 29 mei 2024